Privacyverklaring

Huisartsenpraktijk Het Centrum
Toussaintstraat 47a
2406XN Alphen aan den Rijn.

Huisartsen:

 • R. Leddy: BIG nummer 59052187501
 • K.M. Saeed: BIG nummer 19047296001
 • J.N.G.P. Ploegmakers-Lam: BIG nummer 09063354501
 • J.P. Hagen: BIG nummer 09916869401

Huisartsenpraktijk het Centrum is een huisartsenpraktijk waar vier praktijkhoudend huisartsen werkzaam zijn, gevestigd in een modern en recent verbouwd pand aan de Toussaintstraat te Alphen aan den Rijn. Wij willen optimaal georganiseerde huisartsgeneeskundige zorg van hoge kwaliteit verlenen aan de bij onze praktijk ingeschreven patiënten en eventuele passanten. Wij doen zo veel mogelijk onderzoek en behandeling in onze praktijk, zoals wrattenbehandeling, oor uitspuiten, uitstrijkjes, glucose meting, bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, gehooronderzoek, injecties, wondzorgcontroles, Holteronderzoek, enkel-armindex, longfunctie en reizigersvaccinaties. Omdat wij het belangrijk vinden dat er voldoende huisartsen en andere medewerkers worden opgeleid, werkt er ook een huisarts-in-opleiding in onze praktijk.

De praktijk is in de zin van de AVG Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.

Het wettelijk kader voor de gegevensverwerking is met name de WGBO en de privacywetgeving (AVG)[1].

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor hulpverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek (als u daar geen bezwaar tegen heeft, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens);
 • voor voorlichting aan u zoals voor toezending per mail van onze nieuwsbrief
 • voor uitnodigingen voor activiteiten of bijeenkomsten die bijdragen aan het bevorderen van uw gezondheid.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Uw toestemming

 • Door u in te schrijven bij de praktijk geeft u aan dat u kennis hebt genomen van de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren.
 • Wij willen u graag zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is soms wenselijk om uw gegevens te delen met iemand van een andere organisatie. Alleen met uw specifieke toestemming worden in dat geval uw gegevens gedeeld. Deze toestemming is beperkt tot het doel waarvoor uw gegevens worden gedeeld.
  Als u geen toestemming geeft voor het delen van uw gegevens, kan dat de behandeling schaden.
  Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. De zorgverlener kan de zwijgplicht doorbreken wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners die bij uw zorgverlening zijn betrokken zoals de apotheker, een waarnemer op de huisartsenpost of een specialist in het ziekenhuis.
 • Volgens de privacywetgeving (AVG) moet uw toestemming worden vastgelegd als u die geeft. Het duidelijkst doet u dat in het patiëntportaal waarmee u communiceert met uw hulpverlener door een bericht te sturen aan uw hulpverlener met de tekst ‘Ik geef toestemming voor …’. Ook kan uw toestemming worden vastgelegd als aantekening in het medisch dossier of, als het een gewichtige zaak betreft, met uw handtekening op een toestemmingsformulier.
 • Als er sprake is van wetenschappelijk onderzoek aan uw medische gegevens gebeurt dit geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Hierdoor zijn uw medische gegevens door bijvoorbeeld de onderzoeker niet te herleiden naar u als persoon. Tevoren is niet te zeggen voor welke onderzoeken uw gegevens zullen worden gebruikt.
  Voor wetenschappelijk onderzoek geldt, conform de WGBO en de Uitvoeringswet AVG, de zg. ‘informed opt-out’. Dit betekent dat u over het wetenschappelijk onderzoek wordt geïnformeerd o.a. via deze privacyverklaring en zich bij de praktijk kunt opgeven om niet aan wetenschappelijk onderzoek deel te nemen. In dit geval zullen uw gegevens niet gedeeld worden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

U kunt een gegeven toestemming altijd intrekken.

Welke gegevens leggen wij van uw vast?

 • Administratieve gegevens waaronder uw naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer (bsn), uw apotheek en verzekeringsgegevens;
 • Van de contacten die u hebt met de praktijk – denk aan uw huisartsbezoeken, visites, telefonische gesprekken – leggen wij vast wat uw klachten zijn, de resultaten van lichamelijk en aanvullend onderzoek, de diagnose en welke afspraken we hierover met u hebben gemaakt;
 • Voorgeschreven medicijnen;
 • Laboratoriumuitslagen;
 • Brieven en verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent;
 • Röntgen uitslagen of uitslagen van andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden;
 • Toestemmingen en andere informatie die u ons gegeven hebt;
 • Corresponentie met u in het patiëntportaal;

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen, maar in ieder geval zolang u in onze praktijk staat ingeschreven. Wanneer u onze praktijk verlaat, dan sturen wij na akkoord van uw nieuwe huisarts uw medische dossier naar hem/haar door via een beveiligde verbinding. Vervolgens wordt uw dossier uit ons systeem verwijderd tenzij er redenen zijn om uw dossier te bewaren.

Na overlijden van een van onze patiënten wordt het medisch dossier gearchiveerd en ten minste twintig jaar bewaard.

Wij leggen niet meer gegevens van u vast dan nodig (dataminimalisatie).

Voor een totaaloverzicht van alle persoonsgegevens die worden verwerkt, heeft de praktijk een verwerkingenregister conform de eisen van de AVG opgesteld. Dit register is op te vragen bij uw praktijk.

Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

 • U heeft zelf inzage in ons digitale dossier via het patiëntportaal.
  Voor jeugdigen geldt:

  • Van kinderen onder de 16 jaar hebben de wettelijk vertegenwoordiger(s) zoals de ouders toegang op het portaal;
  • Jeugdigen vanaf 16 jaar hebben zelf toegang, en alleen met toestemming van de jeugdige ook zijn/haar wettelijk vertegenwoodiger(s);
 • De huisartsen van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u, inclusief waarnemende huisartsen van de praktijk tijdens afwezigheid van uw huisarts;
 • Alle assistentes en praktijkondersteuners van de praktijk;
 • Huisartsen van de huisartsenpost hebben, wanneer u contact heeft met een van deze huisartsenposten, via het Landelijk Schakelpunt (LSP) inzage in een samenvatting van uw dossier maar alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • Alle huisartsen in Alphen kunnen uw complete medisch dossier raadplegen na een zogenaamde ‘breaking the glass procedure’ waarbij de huisarts op ‘de groene knop’ in het dossier drukt. De betreffende huisarts moet daarbij de reden aan het systeem opgeven waarom hij/zij uw dossier raadpleegt;
 • Als u zich heeft opgegeven voor een zorgprogramma zoals voor Diabetes type 2, COPD, CVRM of angst- en stemmingsstoornissen dan worden uw gegevens voor zover die voor het zorgprogramma van belang zijn, opgenomen in het keten informatie systeem (KIS) van de zorggroep. Zo hebben de diverse aangesloten zorgverleners die u behandelen inzage in die gegevens van elkaar die voor uw ketenzorgprogramma van belang zijn.
 • Huisartsen en apotheken hebben toegang tot uw gegevens in het Landelijk Schakelpunt (LSP) mits u daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • Voor het geval u verhuist naar een andere huisarts, is het feit dat u bent ingeschreven als patiënt bij uw huisarts nu al vastgelegd in de database van Stichting ION. Stichting ION is een initiatief van de Landelijke Huisartsenvereniging. De meeste huisartsen in Nederland zijn bij ION aangesloten. ION bevordert een soepele dossieroverdracht naar uw ev. nieuwe huisarts.
 • De specialist ziet bij verwijzing door de huisarts de reden van verwijzen en evt. onderzoeksresultaten. Ook wisselen de huisarts en de hulpverlener naar wie u bent verwezen de noodzakelijke informatie over u uit voor zover dat nodig is;
 • De apotheek ziet uw voorgeschreven medicijnen en uw administratieve gegevens. De apotheken in Alphen hebben alleen zicht op uw nierfunctie als dit voor hen van belang is;
 • Enkele ICT beheerders die in opdracht van de praktijk werkzaamheden uitvoeren kunnen incidenteel in aanraking komen met uw gegevens;
 • Uw zorgverzekeraar heeft inzage in uw gegevens waar het gaat om de financiële afwikkeling van de zorg die aan u is gegeven. De praktijk declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Als het gaat om programmatische zorg, declareert de zorggroep bij de zorgverzekeraar; u kunt dan denken aan chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus type 2, COPD, astma hart- en vaatziekten, angst- en stemmingsstoornissen en/of ouderdomsziekten;
 • De Zorggroep Alphen op Eén Lijn heeft inzage voor wat betreft de financiële afhandeling van ketenzorgprogramma’s;

Zorgverleners raadplegen uw gegevens alleen als daartoe een medische noodzaak is. Elke raadpleging en wijziging aan uw gegevens wordt door het systeem geregistreerd (logging). U heeft recht op inzage in het logbestand.

Alle artsen en hun medewerkers hebben een beroepsgeheim. ICT-beheerders hebben getekend voor geheimhouding.

Andere dan de genoemde partijen zullen zonder uw toestemming geen inzage krijgen in uw individuele gegevens.

Recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

U heeft het recht op inzage in uw dossier. Als uw hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u dat aangeven aan uw arts of de assistente. Als u vindt dat bepaalde gegevens niet correct zijn en deze wilt laten wijzigen, of u wilt uw gegevens laten verwijderen of het gebruik ervan laten stoppen, overlegt u dit met uw arts.

Ook heeft u recht op elektronische inzage in uw dossier, bijvoorbeeld via een portaal of in de vorm van de .pdf document. Ook heeft u inzage in de ‘logging’; dit is een overzicht van wie welke informatie uit uw dossier op welk moment heeft ingezien of opgevraagd.

Bij de uitoefening van uw rechten gelden de volgende leeftijdsregels:

 • Tot 12 jaar beslissen de ouders;
 • Vanaf 12 tot 16 jaar oefent de minderjarige zelfstandig de patiëntrechten uit op het eigen dossier. De ouders hebben echter wel recht op informatie voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een medische behandeling.
 • Vanaf 16 jaar heeft de minderjarige patiënt dezelfde rechten als een meerderjarige.

Er zijn uitzonderingen op de regels [2].

Gegevens die u zelf hebt ingevoerd in het systeem kunt u desgewenst in elektronische vorm meenemen naar bijvoorbeeld een andere huisarts. Dit heet het recht op dataportabiliteit.

Bij verhuizing naar een andere huisarts wordt uw dossier alleen met uw toestemming overgedragen aan de nieuwe huisarts. Als u jonger dan 12 bent, geldt de toestemming van uw ouders. Als uw leeftijd ligt tussen 12 en 16 jaar, geven uw ouders toestemming voor in- en uitschrijving en geeft u zelf toestemming voor de dossieroverdracht [3].

Na ontvangst van een verzoek wordt dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken afgehandeld.

Organisatie

Binnen kantooruren wordt uw huisarts bij afwezigheid vervangen door een collega van de huisartsenpraktijk. Buiten kantooruren door een collega die verbonden is aan de Huisartsenpost SHR.

Als u tijdens de vakantie van uw huisarts toch zorg nodig heeft van de waarnemende huisarts in onze praktijk, heeft deze inzage in uw dossier.

Automatische besluitvorming

Er is geen automatische besluitvorming van toepassing.

Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

 • Uw medisch dossier is opgeslagen in een geautomatiseerd systeem, genaamd Medicom, van leverancier Pharmapartners; Met de leverancier heeft de praktijk een verwerkersovereenkomst afgesloten die een passend niveau van beveiliging garandeert. De praktijk blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Ook het patiëntportaal mijngezondheid.net wordt geleverd door Pharmapartners;
 • Indien u een chronische aandoening als Diabetes, COPD, CVRM, astma of angst en stemmingsstoornissen heeft dan worden uw gegevens, als u daar toestemming voor geeft, opgeslagen in een keteninformatiesysteem zodat uw huisarts, apotheek, fysiotherapeut en diëtist de nodige gegevens met elkaar kunnen delen.
 • Uw gegevens worden opgeslagen in Nederland in een beveiligd rekencentrum.
 • De toegang tot uw gegevens is beveiligd met een zogenaamde tweestapsverificatie. Hierbij logt de zorgverlener in in het systeem met inlogcode/wachtwoord en ook met een code die vanuit het systeem naar de telefoon wordt verstuurd OF met een UZI-pas die beveiligd is met pincode.
 • Onze ICT leveranciers voldoen aan de norm NEN7510 (informatiebeveiliging in de zorg).
 • Alle dataverbindingen zijn beveiligd.
 • De praktijk maakt gebruik van veilige e-mail.
 • Uw gegevens in mijngezondheid.net zijn beveiligd met een wachtwoord dat alleen aan u verstrekt wordt. Alleen met dit wachtwoord in combinatie met uw e-mailadres kunt u inloggen.
 • Voor het vernietigen van privacygevoelige informatie op papier maken wij gebruik van een papiervernietiger.

Uw toegang tot het systeem

In het patiëntportaal kunnen u en uw eventuele partner en kinderen vanaf 16 jaar elk met een eigen mailadres toegang krijgen tot het patiëntportaal. In het systeem kunt u:

 • berichten uitwisselen met uw hulpverlener;
 • dossieronderdelen inzien;
 • dossieronderdelen exporteren naar uw eigen computer

De berichten maken onderdeel uit van het medisch dossier. Uw kunt altijd uw arts verzoeken om bepaalde berichten te wissen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Via de zorggroep Alphen op Eén Lijn heeft de praktijk een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld in de persoon van de heer J. van der Kamp, e-mail fg@alphenopeenlijn.nl. Voor het geval u er met uw zorgverlener niet uitkomt met vragen en klachten over privacy kunt u contact opnemen met de FG. Ook kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat uw zelf kunt doen

 • Als u elektronisch berichten wilt uitwisselen met uw hulpverlener, gebruik dan bij voorkeur het patiëntportaal net.
 • Wilt u het patiëntportaal niet gebruiken maar wilt u mailen, dan kan dat. Voor het mailen van medische gegevens beschikt de praktijk over Zivver, een beveiligde mailapplicatie. De praktijk bewaart uw mailberichten niet na gebruik.
 • Geven net en Zivver onoverkomelijke problemen, dan accepteert de praktijk het gebruik van de ‘gewone’ mail, maar alleen voor niet-medische gegevens zoals afspraken. Houd er rekening mee dat uw provider zoals Google (Gmail) en Microsoft (bijv. Hotmail) kan meekijken met de berichtinhoud en informatie daaruit toevoegt aan het ‘profile’ dat de provider van u bijhoudt.
 • Wij adviseren u om zorgvuldig om te gaan met uw wachtwoord van mijngezondheid.net. Als u een wachtwoord kiest, zorg dan dat dit niet gemakkelijk te raden is. Een wachtwoord wordt veiliger als het een lang wachtwoord is zoals een zin en als er verschillende soorten tekens in staan. Ook raden wij u aan om voor mijngezondheid.net een apart wachtwoord te gebruiken, dus een ander wachtwoord dan voor ‘de schoenenwinkel’ op internet, om het wachtwoord bijv. elk half jaar te vervangen en om geen oude wachtwoorden opnieuw te gebruiken.
 • Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt. Zorg bijvoorbeeld voor een wachtwoord op uw computer, telefoon of tablet (een pincode is ook goed maar minder sterk dan een wachtwoord) en zorg ervoor dat de nieuwste updates van Windows en antivirus software worden geïnstalleerd op uw apparaat.

12-05-2022

[1] De WGBO vindt u door te googlen op ‘wetten.nl wgbo’, boek 7 open te klappen (op plusje klikken) en dan artikel 454 van de WGBO te kiezen. De AVG is hier te vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf De WGBO en AVG bestaan naast elkaar en gelden beide.

[2] Voor meer informatie zie de Wegwijzer Toestemming en informatie bij behandeling minderjarigen  https://www.knmg.nl/web/file?uuid=c02818a0-937c-410b-8409-438470475b5e&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=513

[3] Voor meer informatie zie https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/overdracht-van-patientendossier.htm

Huisartsen het Centrum
Toussaintstraat 47a
2406 XN Alphen Aan Den Rijn

Privacyverklaring
Klachtenformulier